A világ belefér egy dobozba, csak legyen ki megcsinálja. Nálunk példányszám és méretkorlátozás nélkül rendelheti meg az Önnek szükséges egyedi dobozt.

Általános Szerződési Feltételek

Dominó Karton- és Hullámpapír Doboz Gyártó és Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen általános szerződési feltétellel szabályait alkalmazza valamennyi szállítási szerződésével kapcsolatban a társaság. Az általános szerződési feltételeket a partnerrel kötött első szerződés alakalmával rendelkezésre bocsátja a DOMINÓ Kft. és az írásbeli visszavonásáig érvényes azzal, hogy a partnerek az ismételt rendeléseik mellé már csak kifejezett kérés esetén kapják meg ismételten a szállítási szerződés általános feltételeit.

Árak

A társaság nem konkrét megrendelésre adott árajánlatai tájékoztató jellegűek. A szerződéses ár esetleges módosulását tartós jogviszony esetén 60 nappal előre írásban jelzi. Amennyiben az árváltozásra észrevétel nem érkezik, úgy 60 nap elteltével a módosított ár érvényes. Az árakat a szállítással együtt kell értelmezni kivéve akkor, ha a szállító telephelyi árat ad meg), melyben a közúti szállítás értendő. Amennyiben a vevő drágább szállítási módot köt ki a többletköltségek a megrendelőt terhelik. A szállítási költség egy tételben történő átvételre érvényes. Részlehívások kizárólag írásos megrendelés alapján történnek és a többletköltséget a megrendelő viseli.

Megrendelés

A DOMINÓ Kft. a megrendeléseket az alábbi formában fogadja el: írásban, faxon vagy e-mailen. Korábbi megrendelők újabb rendelését telefonos bejelentés alapján is fogadja a társaság. A szerződés a megrendelés írásban történő visszaigazolásával jön létre. Az írásbeli igazolás faxon vagy e-mail útján is történhet. A szerződés a szállítási szerződés írásos visszaigazolásával jön létre, annak és jelen általános szerződési feltételekben meghatározott tartalommal, abban az esetben ha a partner 2 munkanapon belül nem emel ellene kifogást. Az első megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg megkapja a jelen általonos szerződési feltételeket és az abban foglaltak visszavonásig érvényesek.

Határidő

Az ajánlat a várható teljesítési határidőt tartalmazza. A megrendelő konkrét határidőben kéri a szállítást, ezt neki a megrendeléskor vagy azt követően írásban kell jelezni és azt csak a visszaigazolás esetén köti a szállítót. A szállítási határidő a mintadarab, illetve próbanyomat a vevő jóváhagyásával és a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi kiviteli dokumentáció szállítóhoz történő megérkezésével történik. A határidőbe nem számít bele az az idő, amely alatt a vevő a nyomatot, mintadarabot, klisét bevizsgálja. A szerződés esetleges tartalmi módosulásával az új határidő meghatározásához írásbeli forma szükséges.

Teljesítés

Készre jelentés után a szállító leszállítja a terméket. Átvételre a vevő telephelyén kerül sor, a vevő az átvétel során köteles nyomban elvégezni a mennyiségi átvételt. Mennyiségi eltérések vonatkozásában az alábbi +/- mennyiségi eltéréseket kötjük ki, melyek a pótszállításokra is érvényesek: 500 db-ig 20%, 3000 db-ig 10%, 3000 db felett 5-8%. Amennyiben a megrendelőnek pontos darabszám igénye van, úgy az alábbi felárak kerülnek felszámításra: 1000 db-ig 10 %, 1001 db-tól 2500 db-ig 8%, 2501 db-tól 5000 db-ig 6 %, 5000 db felett 5%.

Súly és minőségi eltérés vonatkozásában kis mértékű szín, ragasztás, tűzés, nyomásbeli eltérés nem szavatol a szállító. Ugyancsak nem szavatol a nyomástechnológiából adódó mintanyomat és sorozatgyártásban készült nyomat közötti eltérésekére. A hiányosságok megállapításánál nem az egyedi darabokat, kötegeket kell figyelembe venni, hanem a teljes leszállított mennyiséget. Vonatkozik ez azokra az esetekre is, amikor az eltérés méretben, súlyban vagy mennyiségben fordul elő. A méret vonatkozásában a dobozok bel mérete az irányadó. A doboz méret megadásának sorrendje: hosszúság - szélesség - magasság. A méretek milliméterben kerülnek meghatározásra. A jelentéktelen méretbeli eltérések, melyek az anyag illetve annak feldolgozásából adódnak nem képezhetik minőségi kifogás alapját.

A megrendelő köteles az áru minőségét is az átvételt követően megkezdeni és az áru minősége akkor megfelelő, ha a megérkezését követő 10 munkanapon belül minőségi észrevételt nem tesz. Az olyan minőségi hibát ami azonnal nem észlelhető akkor tekinthető jogosnak, ha azt az átvételt követő egy hónapon belül jelzi a megrendelő. Minőségi kifogásolt áru esetén a vevő csak akkor tarthat igényt árcsökkentésre vagy pótszállításra, ha a hibás árut visszaszállítja. Termékfelelősség vonatkozásában az 1993. évi X. törvény előírásai az irányadók. Vevő szabadalmi felelőssége fennáll minden esetben, ha az általa adott minta egyéb kiviteli terv bármilyen márkavédelembe ütközik. Rajzok, szerszámok, sablonok, klisék, stancaszerszámok és ehhez hasonlók a vevő tulajdonában maradnak.

Szállítási kötelezettség és szállítási késedelem alóli mentesség

Szállítási valamint szállítási határidő betartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn szállítónak abban az esetben ha rendkívüli, el nem határolható okok folytán üzemzavar keletkezik, illetve az áru feladása akadályba ütközik. Amennyiben a vevő a legyártott árut nem, illetve késedelmesen fizeti ki, a szállító jogosult azt a vevő költségére és felelősségére betárolni. Ebben az esetben is az áru leszámlázásra kerül. Amennyiben a szállító szállítási késedelembe esik - akkor is ha nem áll fenn üzemzavar- vevő szállítási halasztást engedélyez.

Tulajdonjog fenntartása

Az áru az ellenérték kiegyenlítéséig a társaság tulajdona.

Jogvita

Jogvita esetén eljáró bíróságként felek perértéktől függően a Pécsi Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Készre jelentés joghatálya

A készre jelentéssel a szállító szerződéses kötelezettségét teljesítette. Átvételre általában a megrendelő telephelyén kerül sor munkanapokon 8-16 óra között. Ha ettől eltérő szállítást kér megrendelő, azt írásban jelezni kell. Amennyiben a megrendelő nem veszi az árut át, vagy amennyiben a szállítást ő vállalja és nem jön az áruért a készre jelentést követő 3 munkanapon belül, úgy jogosult a szállító a számla kibocsátására.

Mintára való jelentés

Amennyiben a megrendelő minta alapján rendel, úgy a legyártott mintát köteles a megrendelő minőségileg átvenni az azzal kapcsolatos észrevételeit 3 napon belül írásban bejelenteni. A minta megrendelőnél és szállítónál is elhelyezésre kerül. A megrendelő az átvételt követően köteles összehasonlítani a mintaterméket a szériagyártással (méret és kivitel szempontjából). Amennyiben a kettő nem egyezik meg, úgy azonnal jelezni kell. A minta és a széria gyártmány kis mértékben egymástól a sorozatgyártás következményeitől eltérhet. Ez nem vonatkozik a méretre és kivitelre. A plotterrel készült minták nem megfelelőek a terheléses, ejtési tesztes vizsgálatokra, mivel a plotteres minták nem szériagyártásban készülnek. Ezekhez a tesztekhez (terheléses, ejtési) szériagyártásból származó minták alkalmasak.

Amennyiben a vevő az árut telephelyén nem tudja átvenni úgy az áru visszaszállításra kerül és a következő szállítás költségét a szállító kiszámlázza. Amennyiben az áru átvétele szállító telephelye, azért a megrendelő nem jön, a szállító egy hétig tárolja díjmentesen a terméket, azt követően naponta raklaponként 100.-Ft tárolási díjat számít fel. A leszállított termékekre a garanciát csak akkor tartja a szállító, ha a vevő a nála lévő raktározásnál is a hullámkartonra vonatkozó tárolási feltételeket biztosítja mint pl. hőmérséklet, páratartalom.

Fizetési feltételek

Szállító szerződés szerűen kiállított számláin feltűntetett fizetési feltételek az érvényesek. Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat+ 8 % kamatot felszámolni. Határidőn túli fizetés esetén ezen felül vevő a késedelemmel kapcsolatos valamennyi költséget (fizetési felszólítás, inkasszó, ügyvédi felszólítás, peres eljárás) köteles megtéríteni. Amennyiben a megrendelőnek 15 napon túli lejárt tartozása van, úgy a megrendelt termékek gyártása, kiszállítása szüneteltethető a lejárt számla kiegyenlítéséig.

Első megrendelés esetén a szállító készpénzes fizetést vagy készre jelentést követő átadás előtti utalásos fizetést köthet ki. Vevő lejárt tartozása esetén a vevő esetleges következő megrendelését is befogadja a szállító de a gyártást nem köteles megkezdeni. A vevő tulajdonát képező szárszámokat illetve kliséket az utolsó gyártástól számított 6 hónapig díjmentesen tárolja a szállító. 6 hónap után a vevőt értesíti és rendelkezésének megfelelően jár el, amennyiben a vevő nem rendelkezik azokat megrendelő költségére tárolja. Az utolsó használatot követő 2 év után a szállító külön értesítés és kártérítés nélkül selejtezi.

A raklapok és egyéb göngyölegeket a szállító önköltségi áron számlázza le megrendelőnek.

Jelen általános szerződési feltételek a megrendelőnek való átadástól annak kifejezet visszavonása vagy írásbeli módosításáig hatályos. Amennyiben megrendelőnek is van általános szerződési feltétele úgy a jelen szerződési feltételek ellentmondás esetén elsőbbséget élveznek.

Hidas, 2011 augusztus 18.

Raktáron lévő dobozok

FEFCO kód Darabszám Darabár
0201 folyamatos 3000ft/db. 10db esetén. 2000ft/db 50db esetén. 1600ft/db 100db esetén.
0201 3000 54/3000, 60/2000, 64/1000

Telephely: Hidas, Dózsa György utca 13/B
Levelezési cím: 7696, Hidas Erkel F. u. 6.
Telefon: +36 72 557 520
Fax: +36 72 557 521
E-mail: